Avtal internetbanken privat

§1 Allmänt 
SEB Internet ger bankens kunder möjlighet att med dator och via Internet kommunicera med Skandinaviska Enskilda Banken. De tjänster, ”Tjänst”, som kan utnyttjas via SEB Internet kan komma att variera från tid till annan. Tjänst som kan utnyttjas för närvarande framgår av SEB Internet hemsidor. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad Banken, åtar sig att tillhandahålla Tjänst på de villkor som anges dels i detta avtal dels i instruktioner på SEB Internets hemsidor och dels i användarmanualen för SEB Internet. Utöver dessa villkor gäller de sedvanliga villkoren för Tjänst samt de kontovillkor för konto som berörs av Tjänst. Den som tecknar detta avtal, nedan kallad Kunden, förbinder sig att följa de villkor som återfinns i detta avtal samt också följa de instruktioner som vid var tid återfinns på SEB Internets hemsidor på Internet och i den användarmanual som vid var tid utgivits av Banken rörande SEB Internet. För handel med finansiella instrument via SEB Internet gäller särskilda villkor, vilka finns tillgängliga nedan, dessa villkor om handel med finansiella instrument utgör avtalsinnehåll i detta avtal om SEB Internet.

§ 2 Tillgång till tjänst
SEB Internet nås via uppkoppling på Internet. Kunden ansvarar själv för att han har den för ändamålet lämpliga utrustningen, som erfordras för att nå SEB Internet. Kunden kan erhålla åtkomst till Tjänst under förutsättning av att Kunden tecknat avtal med Banken för Tjänst som anges på SEB Internets hjälpsidor. För Tjänster som kan utnyttjas via SEB Internet kan tillgängligheten av säkerhetsskäl vara begränsad, bl.a. genom krav på beloppsbegränsningar m.m. Information om sådana vid var tid gällande begränsningar återfinns på SEB Internets hjälpsidor.

§ 3 Upphovsrätt 
Information som Kunden erhåller från Banken om valutakurser, börskurser eller annan motsvarande information får bara användas för Kundens egna ändamål och inte användas för vidare spridning.

§ 4 Täckning på konto mm
Täckning på konto skall finnas så snart uttag skall ske från Kundens konto via SEB Internet. Om täckning saknas på kontot, har Banken rätt att stoppa uppdrag som beordrats av Kunden via SEB Internet. Ett uppdrag får ej till belopp överstiga vid var tid gällande beloppsgräns, fastställd av Banken.

§ 5 Ändring av avtal 
Banken har rätt att besluta om ändring i detta avtal. Detta kan exempelvis aktualiseras av att ny lagstiftning medför att förutsättningarna för SEB Internet förändras eller att den tekniska utformningen av Tjänst, säkerhetsarrangemang eller tidregler m.m. förändras. Sådan ändring träder i kraft tidigast en månad efter det att Banken har tillställt Kunden information om innebörden av ändringen samt de nya bestämmelserna. I den händelse en ändring aktualiseras av att ny lagstiftning omedelbart träder i kraft och detta medför att förutsättningarna för SEB Internet förändras har Banken rätt att omgående ändra innehållet i avtalet. Om Banken i enlighet med ovanstående förbehåll ändrar i avtalet äger Kunden rätt att omedelbart frånträda avtalet. Kundens begäran om att frånträda avtalet skall lämnas skriftligen till Banken. Rätten att frånträda avtalet enligt ovan gäller inte om Kunden efter underrättelsen genom fortsatt användningen av SEB Internet får anses ha godtagit ändringen. Kunden skall också anses ha godtagit villkorsändringen om Kunden inte skriftligen avhörts inom trettio (30) dagar från det att meddelandet om villkorsändringen skall anses ha nått Kunden. Se vidare bestämmelserna nedan avseende Meddelanden m.m.

§ 6 Behörighet
För att få tillgång till SEB Internet erfordras en hos Banken registrerad användaridentitet. Den bestäms av Banken och skall verifieras på sätt som Banken bestämmer från tid till annan. Normalt användes personnummret som användaridentitet. För att ingen annan ska kunna missbruka en användaridentitet, skyddas denna på särskilt sätt. För Internetkontoret är f n digipassen en sådan säkerhetstjänst som används för att skydda användaridentiteten och de uppdrag som lämnas till Banken.

§ 7 Bindande uppdrag mm
Kunden är införstådd med att uppdrag eller instruktioner som lämnas till Banken och där Kunden identifierats och verifierats av Banken är bindande för Kunden.

§ 8 Säkerhet
För att utnyttja Bankens tjänster via Internetkontoret krävs att Kunden använder någon av de säkerhetstjänster som vid var tid anvisas av Banken (se vidare § 6 ovan). Bankens säkerhetstjänster enligt detta avtal omfattar även kryptering av överförd data.

§ 9 Kundens ansvar
Kunden förbinder sig att – inte avslöja sin personliga kod för någon annan; – genast ändra sin kod om det finns minsta misstanke om att den uppfattats av annan person – inte anteckna kod eller förvara denna på sådant sätt att annan person får kännedom om den – om kod antecknas, inte ange dess egenskap av personlig kod eller dess samband med annan bankinformation – ansvara för skada som kan uppkomma genom försummelse från Kundens sida vid handhavandet av personlig kod. När digipass tillhandahålls Kunden enligt detta avtal eller EB-användaravtal, ansvarar Kunden för all användning av digipassen. Detta ansvar betyder följande: Digipass tillhandahålls för Kunden uteslutande för personligt bruk. När denna används för att Kunden ska identifiera sig eller skapa en kryptografisk signatur, registreras Kunden som framställare av denna signatur om denna godkänts av Banken. Kunden är medveten om och accepterar att den kryptografiska signaturen lagras i banken kopplad till Kundens identitet och till det uppdrag som lämnats Banken med stöd av digipass. Vad gäller ansvaret för Kundens personliga kod ansvarar Kunden, som ovan sagts, för att denna inte utlämnas eller röjs, så att någon annan kan skapa en kryptografisk signatur i ”Kundens namn”. Kunden skall omedelbart göra anmälan till Banken vid förlust av digipass eller om Kunden misstänker missbruk av digipass. Vid misstanke om brott skall Kunden göra anmälan härom till polisen.

§ 10 Spärr av tillgång till tjänst 
Banken har rätt att när som helst spärra användaridentitet om Kunden enligt vad Banken har anledning att anta, åsidosätter eller kommer att åsidosätta bestämmelserna i detta avtal, instruktioner respektive användarmanual eller eljest handlar eller kommer att handla på sätt som kan orsaka Banken eller annan skada. Spärras användaridentiteten har Kunden inte tillgång till Tjänst.

§ 11 Reklamation
Om Kunden anser att Tjänst har utförts fel av Banken skall Kunden meddela detta, samt vari felet består – d v s reklamera – till Banken snarast efter det att han märkt eller borde ha märkt felet.

§ 12 Priser/avgifter 
Upplysningar om gällande priser och avgifter lämnas av banken i samband med att avtalet ingås.

Priser och avgifter får ändras.

Om priserna eller avgifterna ändras skall banken underrätta Kunden, om inte ändringen är obetydlig och till fördel för Kunden, genom annonsering i dagspressen eller genom meddelande till Kunden minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Detsamma gäller om Banken vill införa priser eller avgifter för tjänster eller hantering som tidigare har tillhandahållits utan kostnad för Kunden.

§ 13 Begränsningar i bankens åtaganden
Force majeure 
Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Övriga händelser 
Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Banken, om Banken varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Hinder vid betalning
Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges under avsnittet ”Force majeure”, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst, är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än vad som motsvarar det av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande diskontot med tillägg av två procentenheter.

Driftavbrott m.m.
Banken skall på sina hemsidor i möjligaste mån lämna kunder besked om när Tjänsten inte kan att tillhandahållas på grund av underhåll eller planerade driftsstopp.

Banken är inte ansvarig för skada som åsamkats Kunden p.g.a. felaktigheter i Kundens egen data- eller kommunikationsutrustning, programvara eller Internetabonnemang.Stängning av åtkomsten till SEB Internet Banken äger rätt att med omedelbar verkan stänga åtkomsten till SEB Internet om brister i säkerhetssystemet skulle medföra obehörig åtkomst eller förlust av Bankens eller Kundens data.

Säkerhetskontroll
Vid användning av Bankens säkerhetstjänster är Banken inte i något fall ansvarig för skada som åsamkats Kunden på grund av försenad handläggning orsakad av säkerhetskontroll.

Felaktigt utnyttjande
Banken ansvarar inte för skada som uppkommit genom att Kunden inte iakttagit vad som ankommer på Kunden enligt § 9 ovan.

§ 14 Avtalstid och uppsägning 
Detta avtal gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar. Banken har dock rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om någon av följande omständigheter föreligger: - Kunden fullgör inte sina åtaganden enligt detta avtal eller annat åtagande, som ingåtts med eller kan komma att ingås med banken, och detta avtalsbrott är av väsentlig betydelse, eller - anslutna konton har avslutats, eller - det finns skälig anledning anta att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Banken eller - om Kunden avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare enligt 11 kap 7 § Föräldrabalken förordnats.

§ 15 Meddelanden mm 
Meddelande enligt detta avtal skall lämnas skriftligen. Kunden skall omedelbart meddela Banken om adressändring (gäller såväl postadress som elektronisk adress), som sker under avtalstiden. Meddelande från Banken till Kunden skall anses ha mottagits av denna senast sju dagar efter avsändandet om det sänts till den adress som Kunden har meddelat Banken enligt ovan. Meddelande från Banken till Kunden som är av allmän karaktär, med vilket avses sådana meddelanden som rör alla eller flertalet av de Kunder som är anslutna till SEB Internet kan sändas ut via Internetkontorets hemsidor.

§ 16 Tillämplig lag 
Tolkning och tillämpning av dessa villkor skall ske enligt svensk rätt.

§ 17 Fullmakt 
Kunden äger endast rätt att på av banken tillhandahållen blankett ge fullmakt åt annan att via SEB Internet disponera de kundens tjänster, konton, depåer, fondkonton m m som vid var tid är tillgängliga via Internetkontoret. För tjänsten ”Fullmakt SEB Internet, privatpersoner” utgår en årlig avgift. Avgiften för tjänsten utgår enligt av banken vid var tid tillämpad grunder. Upplysning om gällande avgift lämnas på bankens samtliga kontor. Erlagd årsavgift återbetalas inte. Kunden medger att avgiften får belasta Kundens konto i banken. Fullmakten skall återkallas skriftligen. Fullmakten kan ej återkallas via e-post.

§ 18 Information om bankens behandling av personuppgifter mm
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan/denna intresseanmälan/ detta avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av uppdraget (t. ex. kreditupplysning eller affärsbedömning) eller i övrigt inom ramen för kund-/avtalsförhållandet, behandlas av banken för administration och fullgörelse av ingångna avtal, för vidtagande av åtgärder som du begärt innan och efter avtal träffats samt för att banken skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknadsoch kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål. Behandlingarna avser bland annat uppgifter om kontakter mellan dig och banken, t. ex. noteringar av frågor och klagomål, samt uppgifter om eventuella företrädare och om hur avtalet fullgörs.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t. ex. uppdatering av adressuppgifter genom samkörning med statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Banken har vidare, enligt lag, skyldighet att i vissa fall lämna ut personuppgifter till annan, t. ex. skattemyndighet eller försäkringskassa. Banken iakttar reglerna om banksekretess. Du kan skriftligen anmäla till SEB, Pul, 106 40 Stockholm, att du inte vill att dina personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring.

Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som banken behandlar kan du inkomma med en skriftlig - av dig egenhändigt undertecknad - begäran härom till SEB, Pul, 106 40 Stockholm. Begäran om rättelse av personuppgift kan lämnas till samma adress.

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 
Kommission och självinträde m.m. 
Banken får - om överenskommelse inte träffats om annat - utföra kundens uppdrag antingen genom avtal med annan för kundens räkning men i eget namn, d v s i kommission, eller genom att själv inträda som köpare eller säljare (s k självinträde). I det senare fallet gäller vad som stadgas om självinträde i lagen (1914:45) om kommission. Nämnda bestämmelser om självinträde skall även gälla när banken utför kundens uppdrag i kommission genom avtal med någon som är banken närstående på sätt som anges i 1 kap 10 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse (s k närståendetransaktion). Vid självinträde eller närståendetransaktion anges på avräkningsnotan att uppdraget utförts i fast räkning. I övriga fall anges att uppdraget utförts i kommission.

Val av marknadsplats och giltighetstid för order 
Banken får, om inte annat överenskommits, bestämma på vilken börs eller annan marknadsplats och i vilken handelsvaluta kundens uppdrag skall utföras. Kundens order avseende svenska finansiella instrument på den svenska marknaden gäller, om inte annat överenskommits, den dag ordern tas emot och längst till dess banken den dagen avslutar handeln med det slag av finansiellt instrument ordern avser.

Köpuppdrag 
Köparen skall till banken, enligt vad som framgår av avräkningsnotan, och om inte annat överenskommits, senast kl 11.00 på likviddagen erlägga angivet totalbelopp i svenska kronor. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta anges den av banken tillämpade växlingskursen.

De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till köparen, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighets föreskrifter, speciella regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med köparen,
- i fråga om instrument som skall ägarregistreras hos central värdepappersförvarare/ motsvarande eller instrument som skall förtecknas i depå hos banken, genom att banken vidtar de registreringsåtgärder som erfordras,
- i fråga om instrument som skall förtecknas i depå/ motsvarande hos annat depåförande institut, genom att köparen instruerar det institutet om mottagande från banken av de instrument som uppdraget omfattar och
- i fråga om instrument som utfärdats i dokumentform, genom överlämnande till köparen.

Om inte annat följer av särskilda villkor för köpet, har banken, för att erhålla betalning för sin fordran, rätt att med det totalbelopp som framgår av avräkningsnotan belasta av köparen anvisat konto som denne har i banken.

Om konto inte anvisats eller medel saknas på anvisat konto, får annat konto som köparen har i banken belastas. Banken får dessutom från mottagandet av uppdraget reservera medel för detta på konto som köparen har i banken.

Fullgör köparen inte sin betalningsskyldighet gentemot banken, har banken rätt till ränta på sin fordran till dess full betalning erlagts. Ränta beräknas från den likviddag som anges i avräkningsnotan eller den senare dag, då instrumenten fanns tillgängliga för köparen, till och med den dag betalning sker. Ränta utgår för varje period om en vecka eller del av vecka, varunder dröjsmålet varar, efter en årlig räntesats som med åtta procentenheter överstiger den STIBOR-ränta (Stockholm Interbank Offered Rate, vilken publiceras i rikstäckande dagstidningar) för en veckas upplåning, som fastställts två bankdagar före den första dagen i varje sådan period. Ränta utgår dock inte för någon dag efter lägre räntesats än som motsvarar vid varje tid gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter.

Banken har panträtt i de köpta instrumenten till säkerhet för sin fordran på köparen i anledning av uppdraget. Banken har rätt att vidta erforderliga åtgärder för att erhålla denna panträtt. Fullgör köparen inte sin betalningsskyldighet gentemot banken, får banken - på det sätt och vid den tidpunkt banken finner lämpligt - sälja berörda instrument eller vidta andra dispositioner för att avveckla affären. Banken får för sådant ändamål teckna köparens namn och vidta de övriga åtgärder som kan erfordras i samband med avvecklingen. Banken har rätt att ur erhållen likvid tillgodogöra sig vad som erfordras för betalning av bankens fordran jämte ränta enligt ovan samt ersättning för bankens arbete och kostnader samt i förekommande fall för valutakursförluster.

Om, vid försäljning eller andra dispositioner enligt vad nyss sagts, likviden inte täcker bankens hela fordran, skall köparen svara för mellanskillnaden jämte ränta enligt ovan. Banken får också för detta fall, i den ordning ovan sagts, belasta konto som köparen har i banken.

Om banken efter det att avslut träffats inte inom skälig tid fullgjort vad på banken ankommer för att tillhandahålla köparen instrumenten, har köparen rätt att återkalla uppdraget och befrias från sina skyldigheter i anledning av detta. Vad ovan sagts innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som kan tillkomma banken på grund av lag.

Säljuppdrag
Banken skall med anledning av uppdraget erhålla fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar.

Är instrumenten ägarregistrerade hos central värdepappersförvarare/ motsvarande eller förtecknade i depå hos banken, har banken rätt att vidta de registreringsåtgärder som erfordras.I övriga fall skall säljaren, om inte annat överenskommits, samtidigt med att uppdraget lämnas vidta de åtgärder som erfordras för att banken skall erhålla fri dispositionsrätt till instrumenten. Därvid gäller
- i fråga om instrument förtecknade i depå/ motsvarande hos annat depåförande institut, att säljaren omgående skall instruera det institutet om skyndsam överföring till banken av de instrument som uppdraget omfattar och
- i fråga om instrument som utfärdas i dokumentform, att säljaren skall överlämna dessa till banken.

Om banken inte samtidigt med uppdraget, eller inom annan överenskommen tid, erhållit fri dispositionsrätt till instrumenten, fullgör banken, på det sätt banken finner lämpligt, avtalet gentemot köparen genom att tillhandahålla denne andra instrument av samma slag. Säljaren skall ersätta banken kostnaden härför jämte ränta räknat från den dag kostnaden uppkom till och med den dag betalning sker. Ränta utgår för varje period om en vecka eller del av vecka, varunder beloppet utestår obetalt, efter en årlig räntesats som med åtta procentenheter överstiger den STIBOR-ränta (Stockholm Interbank Offered Rate) för en veckas upplåning, som fastställts två bankdagar före den första dagen i varje sådan period. Ränta utgår dock inte för någon dag efter lägre räntesats än som motsvarar vid varje tid gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter. Säljaren skall dessutom utge ersättning för bankens arbete och kostnader samt i förekommande fall för valutakursförluster. Banken får belasta av säljaren anvisat konto i banken för att erhålla betalning för sin fordran på säljaren. Om medel saknas på anvisat konto eller om konto inte anvisats, får annat konto som säljaren har i banken belastas.

Säljaren erhåller från banken, enligt vad som framgår av avräkningsnotan och om inte annat överenskommits, tidigast kl 13.00 på likviddagen angivet nettobelopp. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta anges den av banken tillämpade växlingskursen. Har säljaren inte, samtidigt med att uppdraget lämnades eller vid annan överenskommen tidpunkt, vidtagit de åtgärder som erfordras för att banken skall erhålla fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar, erhåller säljaren likvid tidigast andra bankdagen efter det att banken fick tillgång till instrumenten, dock tidigast på angiven likviddag.

Om säljaren vidtagit erforderliga åtgärder senare än kl 12.00 viss bankdag skall detta anses ha skett först påföljande bankdag. Banken skall vid dröjsmål från säljarens sida eller om banken eljest har skälig anledning därtill äga rätt att avsäga sig uppdraget och befrias från sina skyldigheter i anledning av detta.Om säljaren vidtagit erforderliga åtgärder i samband med uppdraget men banken efter det att avslut träffats inte inom skälig tid erlagt likvid i anledning av uppdraget, har säljaren rätt att återkalla uppdraget och befrias från sina skyldigheter i anledning av detta.

Affärer på penningmarknaden 
För affärer på den svenska penningmarknaden gäller beträffande rätt till hävning och rätt till ersättning vid försenad leverans särskilda marknadsregler. Information om sådana regler finns att tillgå hos banken, hos clearingmedlem samt hos Svenska Fondhandlareföreningen. I övrigt gäller dessa allmänna villkor för sådana affärer.

Transaktioner med utländsk anknytning 
Avsteg från ovan angivna villkor beträffande köp- respektive säljuppdrag kan förekomma vid transaktioner med utländsk anknytning.

Annullering av order och makulering av avslut m m 
Banken äger rätt att annullera kundens order eller makulera avslut som träffats för kundens räkning i den omfattning som ordern annullerats eller avslutet makulerats av aktuell börs eller marknadsplats. Samma rätt gäller om banken i annat fall finner annullering av order eller makulering av avslut vara påkallad med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av banken, marknadsmotpart eller av kunden själv eller, om kunden genom order handlat i strid med gällande lag eller annan författning eller om kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Om order annullerats eller avslut makulerats, skall banken utan oskäligt dröjsmål informera kunden om detta. Om börsen eller marknadsplatsen, till följd av börsstopp, tekniskt fel eller liknande, annullerat samtliga order som berörs kommer banken att informera kunden endast om banken inte lägger in ordern på nytt, vilket i så fall normalt sker med oförändrade villkor.

Investerarskydd
För finansiella instrument och likvida medel som banken tagit emot för kundens räkning enligt dessa Allmänna villkor gäller lagen (1999:158) om investerarskydd i händelse av bankens konkurs. Skyddet innebär att en kund som inte kan få ut sina finansiella instrument eller likvida medel har rätt till ersättning med sammanlagt högst 250 000 kr. Kunden skall framställa krav om ersättning senast ett år från dagen för konkursbeslutet till Riksgälden, som prövar om rätt till ersättning föreligger. För de likvida medlen kan rätt till ersättning alternativt föreligga enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Den lagen gäller allmänt för likvida medel som insatts på konto.

Uppgifter om kund och uppdrag 
Kunden är införstådd med att banken kommer att behandla kundens personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av mottagna uppdrag enligt dessa villkor och för fullgörande av bankens rättsliga skyldigheter samt att banken får behandla kundens personuppgifter för information till kunden om regel- eller villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster m m med anknytning till dessa villkor. Kunden är vidare införstådd med att behandling av kundens personuppgifter kan komma att ske hos banken för ändamål som avser bankens marknadsföring. Kunden har rätt att en gång om året få veta vad som registrerats om kunden samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden skall i sådana fall vända sig till banken. Banken kan, till följd av - svensk eller utländsk - lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/ villkor för visst värdepapper, vara skyldig att till annan lämna uppgift om kundens uppdrag enligt dessa Allmänna villkor. Kunden är skyldig att tillhandahålla banken sådana uppgifter på begäran av banken.

Reklamationer och hävning
Om kunden vill påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande, skall kunden omgående underrätta banken om detta (reklamation). Om kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag skall detta uttryckligen och omgående framföras till banken. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från bankens sida.

Begränsning av bankens ansvar 
Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av banken, om den varit normalt aktsam.

Banken svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk - börs eller annan marknadsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som banken med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av kunden. Banken svarar inte för skada som uppkommer för kunden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot banken beträffande finansiella instrument. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Föreligger hinder för banken, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning/ leverans, skall banken respektive kunden inte vara skyldig att erlägga ränta. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. April 2002